Obchodné podmienky

1. Úvodné ustanovenia

Prevádzkovateľom internetového obchodu www.gresik.sk je spoločnosť Herbana, s.r.o., sídlo: Gazdovský rad 42/35, 931 01 Šamorín, IČO: 47 436 239, DIČ: 2023890022, IČ DPH:SK2023890022 bankové spojenie Slovenská sporiteľňa, IBAN: SK2109000000005052353847, číslo účtu: 5052353847/0900. Spoločnosť je zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Trnava, Oddiel: Sro, Vložka č.: 32818/T.

Kupujúcim je fyzická alebo právnická osoba, ktorá vstúpila do obchodného vzťahu s predávajúcim ako odberateľ produktov od predávajúceho prostredníctvom internetového obchodu.

Vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim sa riadia obchodnými podmienkami vytvorenými predávajúcim, ktoré sú pre obe zmluvné strany záväzné.

Odoslaním objednávky kupujúci potvrdzuje, že sa oboznámil a zároveň súhlasí s týmito obchodnými podmienkami.

2. Objednávanie

Nakupovať je možné cez náš internetový obchod nasledujúcim spôsobom: na našej stránke si kupujúci môže vybrať z množstva kategórií tovaru. Po kliknutí na vybranú kategóriu tovaru sa zobrazia jej podkategórie, kde sa kupujúcemu ponúknu ďalšie možnosti výberu. Po vybratí položky si môže kupujúci prečítať viac informácií o výrobku, prípadne si ho objednať. Zmenu počtu kusov je možné tlačítkom + - .Položky je možné z nákupného košíka kedykoľvek vybrať, kliknutím na ikonu „krížik". Kupujúci po vybratí položky môže pokračovať v nákupe alebo ukončiť nákup kliknutím na ikonu „Objednať". Po objednaní tovaru je nutné vyplniť povinné údaje objednávateľa (platcu), spôsob doručenia a platby. Pokiaľ fakturačná adresa (objednávateľ-platca) nie je zhodná s adresou dodania (adresát), je potrebné zaškrtnúť políčko „Odlišná adresa pre doručenie" a pridať novú adresu doručenia. V poslednom kroku má kupujúci povinnosť si skontrolovať správnosť údajov na objednávke a záväznú objednávku potvrdí jej odoslaním. Po odoslaní objednávky dostane kupujúci okamžite spätné potvrdenie objednávky so sumarizáciou objednaného tovaru na e-mailovú adresu, ktorú v objednávke uviedol.

V prípade, že po odoslaní objednávky kupujúci nedostane automaticky generovaný potvrdzujúci e-mail, je nutné nás kontaktovať na adrese info@gresik.sk

Žiadame zákazníkov ktorý si zvolia platbu vopred prevodom, aby počkali na výzvu k úhrade.

 

3. Povinnosti predávajúceho

Zákazníkom sa zaväzujeme dodať:

Druh a množstvo tovaru v kúpnej cene a za platobných podmienok, ktoré platia v deň odoslania objednávky.

Tovar, ktorý vyhovuje normám, predpisom a nariadeniam platným na území SR.

Tovar, ktorý bude kvalitne zabalený, aby nedošlo k jeho poškodeniu počas prepravy.

Nezodpovedáme za:

Za poškodenie zásielky zavinené prepravnou spoločnosťou.

Oneskorené dodanie tovaru zavinené prepravnou spoločnosťou.

Oneskorené dodanie alebo nedodanie tovaru zavinené nesprávne udanou adresou prijímateľa.

Prípadné nedodanie tovaru, ku ktorému došlo vinou dodávateľa v dôsledku akéhokoľvek obmedzenia prípadne zrušenia distribučných práv alebo iných nepredvídateľných prekážok.

Výber tovaru zákazníkom. Ak po prevzatí zásielky zákazník zistí, že tovar už má alebo nezodpovedá jeho predstavám. Takýto tovar nemôžeme považovať za oprávnenú reklamáciu.

4. Povinnosti kupujúceho

Zákazník sa zaväzuje:

Objednaný tovar prevziať a skontrolovať neporušenosť obalov.

Zaplatiť za tovar kúpnu cenu vo výške a v zmysle platobných podmienok platných v deň odoslania objednávky.

Ak si kupujúci tovar neprevezme (na základe objednávky), predávajúci si vyhradzuje právo uplatniť svoj nárok na náhradu vzniknutej škody.

5. Ceny tovaru a prepravného

Ceny uvedené v našom internetovom obchode sú platné v čase objednania tovaru a platia pre konečného spotrebiľa. Pri nákupe na živnostenské oprávnenie alebo výpis z OR je potrebné kontaktovať nás na tel.č.:0908549649 alebo mailom objednavky@gresik.sk, kde vám poskytneme bližšie informácie ohľadom obchodných podmienok. Ceny sú uvedené v eurách. Vyhradzujeme si právo tlačových chýb a zmeny cien, v prípade zmeny peňažných kurzov, pri výraznom náraste inflácie alebo pri výrazných zmenách dodávateľských podmienok od výrobcov a ostatných dodávateľov tovaru.

 

Zasielateľské náklady sú nasledovné:

Balík na poštu

objednávka do 49,99 €/ platba prevodom 2,90 €, na dobierku 3,80 €

Doručenie kuriérom spol. GLS

objednávka do 49,99 €/platba vopred 3,50 €, na dobierku 4,40 €

Zdarma sú doručené všetky objednávky nad 50,- EUR

 

Osobný odber

0,00 EUR

 

Dokladom o predaji je faktúra, ktorá je priložená ku každej zásielke, a ktorá zároveň slúži aj ako dodací list a záručný list.

Tovar dodávame len v rámci SR!

We deliver only within Slovakia!

 

6. Dodacie podmienky

Objednaný tovar zasielame prostredníctvom Slovenskej pošty a kuriérskou službou GLS.

Dodacia lehota: Vaša objednávka bude spracovaná a tovar odoslaný v priebehu 1 až 3 pracovných dní od prijatia objednávky. Pri platbe prevodom môže prísť k omeškaniu v závislosti od času prijatia platby.

Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť v prípadoch ak objednaný tovar nie je momentálne skladom, tovar sa už nevyrába, alebo sa výrazane zmenila jeho cena. Predávajúci bude o tejto skutočnosti kupujúceho informovať e-mailom alebo telefonicky. 

7. Storno objednávky

Kupujúci je oprávnený stornovať objednávku bez udania dôvodu do 2 hodín od zaslania objednávky predávajúcemu. Po tejto dobe predávajúci začne objednávku vybavovať. Zrušenie objednávky je nutné v stanovenom čase nahlásiť na tel. číslo: 0908/549649 alebo e-mailom na adresu: info@gresik.sk. Obratom bude kupujúcemu zaslané potvrdenie o zrušení objednávky.

8. Odstúpenie od kúpnej zmluvy

8.1. Kupujúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy v lehote 14 pracovných dní od prevzatia tovaru bez udania dôvodu v súlade s ust. § 12 ods. 1 zákona č. 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v znení neskorších predpisov.

8.2. Odstúpenie od zmluvy musí kupujúci urobiť písomnou formou vo forme emailu, ktorý pošle na info@gresik.sk.

8.3. Odstúpenie od kúpnej zmluvy podľa prechádzajúceho bodu musí obsahovať identifikáciu kupujúceho, číslo a dátum objednávky, presnú špecifikáciu tovaru, spôsob, akým má predávajúci vrátiť už prijaté plnenie najmä číslo účtu a/alebo poštovú adresu. Zároveň s odstúpením od kúpnej zmluvy je povinný doručiť predávajúcemu tovar spolu s príslušenstvom vrátane dokumentácie, návodu, záručného listu, dokladu o zaplatení a pod. a v originálnom obale vo forme poistenej zásielky.

8.4. V prípade, že kupujúci odstúpi od zmluvy a doručí predávajúcemu tovar, ktorý nie je použitý, nachádza sa v originálne zapečatenom pôvodnom obale a nie je poškodený alebo neúplný, vráti predávajúci kupujúcemu už zaplatenú kúpnu cenu za tovar uvedenú v záväznom akceptovaní objednávky alebo jej časť v lehote 14 pracovných dní od doručenia odstúpenia od kúpnej zmluvy a doručenia tovaru predávajúcemu bezhotovostným prevodom na účet kupujúceho určený kupujúcim.

8.5. V prípade, že kupujúci odstúpi od zmluvy a doručí predávajúcemu tovar, ktorý je použitý, poškodený alebo neúplný, vráti predávajúci kupujúcemu už zaplatenú kúpnu cenu za tovar uvedenú v záväznom akceptovaní objednávky alebo je časť zníženú v súlade s ust. § 457 Občianskeho zákonníka o hodnotou jeho opotrebenia vo výške 1% z celkovej ceny tovaru za každý deň používania tovaru a o hodnotu opravy a uvedenia tovaru do pôvodného stavu v lehote 15 pracovných dní od doručenia odstúpenia od kúpnej zmluvy a doručenia tovaru predávajúcemu bezhotovostným prevodom na účet kupujúceho určený kupujúcim.

9. Zmluvná pokuta za neprevzatie objednávky

9.1. Kupujúci sa zaväzuje prevziať objednávku ak ju nestornoval podľa podmienok uvedených v odstavci 7. týchto obchodných podmienok.

9.2. Odoslanie objednávky Slovenskou poštou potvrdzuje predávajúci odoslaním emailu o vybavení objednávky (predmet správy „Vaša objednávka bola vybavená", odosielateľ info@gresik.sk). Ak zákazník do 3 pracovných dní od zaevidovania objednávky nedostal email o vybavení jeho objednávky, kontaktuje predávajúceho ohľadom vzniknutej situácie.

9.3. Zásielka bude uložená na pošte a oznámenie o uložení zásielky na pošte bude doručené formou SMS, alebo emailom. Po zanechaní oznámenia o uložení zásielky na pošte má kupujúci na prebratie 18 dní, potom ju pošta posiela späť.

9.4. Občas sa stáva, že oznámenie o uložení zásielky nie je zákazníkovi vždy dodané. V tom prípade si vie kupujúci zásielku vyzdvihnúť na pošte aj bez tohto oznámenia. Stačí na pošte udať meno a adresu kupujúceho. V prípade potreby pošle predávajúci kupujúcemu na vyžiadanie podacie číslo zásielky.

9.5. Povinnosťou kupujúceho je prevziať si zásielku aj v prípade, že neobdrží oznámenie o uložení zásielky na pošte. Email o vybavení objednávky potvrdzuje, že bola objednávka skutočne odoslaná a najneskôr do 5 pracovných dní bude kupujúcemu doručená pracovníkom Slovenskej pošty.

9.6. V prípade, že si kupujúci nepreberie zásielku odoslanú na dobierku, si predávajúci vyhradzuje právo požadovať od zákazníka zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 8,00 € do 14 dní od doručenia upomienky na zaplatenie na jeho účet 5052353847/0900 (Slovenská Sporiteľňa).

9.7. Zmluvná pokuta 8,00 € je náhrada škody – nákladov, ktoré vynaložil predávajúci na odoslanie zásielky kupujúcemu. Ide o náklady na poštovné, dobierku, poplatok za vrátenie dobierky, obalový materiál, administratívu a čas vynaložený na vybavenie objednávky.

9.8. Upomienka na zaplatenie zmluvnej pokuty je kupujúcemu posielaná emailom aj SMS správou.

9.9. Pokiaľ zákazník pokutu nezaplatí najneskôr do 14 dní od doručenia upomienky na zaplatenie, bude od neho následne súdne a exekučne vymáhaná škoda, ktorú predávajúcemu spôsobil (pokuta, súdne a exekučné poplatky)

9.10. Všetky upomienky sa považujú za doručené na druhý deň od odoslania. Presný dátum, suma a číslo objednávky bude vždy uvedené v upomienke.

9.11. Poplatky spojené so súdnym a exekučným konaním:

26,56 € - vystavenie žiadosti na súd na platobný rozkaz
26,56 € - vystavenie žiadosti na exekučné konanie
9,96 € - podanie návrhu na exekučné konanie (poplatok exekútora)
+ ďalšie poplatky exekútora

9.12. Ak kupujúci zaprie uskutočnenie objednávky, môže byť v spolupráci s jeho internetovým providerom použitá jeho IP adresa uvedená v interných štatistikách stránky na overenie tejto skutočnosti.

9.13. V prípade že kupujúcim je osoba mladšia ako 15 rokov, všetky podmienky na seba preberá a je zodpovedný za ich plnenie rodič dieťaťa alebo jeho zákonný zástupca.

9.14. V prípade, že kupujúci po doručení emailu o vybavení objednávky nemá záujem o predmetný tovar, postupuje podľa bodu 6. „Odstúpenie od kúpnej zmluvy" (v skratke: Zaplatí a prevezme tovar. Následne ho pošle späť (na svoje náklady) predávajúcemu doporučenou zásielkou bez dobierky. Upozorní o tejto skutočnosti predávajúceho a ten kupujúcemu po vrátení tovaru vráti peniaze na jeho bankový účet).

9.15. Je povinnosťou majiteľa emailovej adresy (resp. telefónneho čísla) kontaktovať predávajúceho, ak mu bol doručený email (resp. sms správa) o registrácii alebo zaevidovaní objednávky z adresy mailer@flox.sk ak takúto objednávku neurobil.

9.16 Zaevidovanie objednávky v systéme potvrdzuje predávajúci emailom (Vasa objednavka cislo 2015xxxxx na www.gresik.sk). V prípade, že takýto email kupujúci do 24 hodín od dokončenia internetovej objednávky neobdžal, kontaktuje predávajúceho ohľadom vzniknutej situácie.

9.17 Neobdržanie potvrdzovacej sms alebo emailu o zaevidovaní alebo odoslaní objednávky nie je dôvod na nezaplatenie zmluvnej pokuty. Kupujúci si dokončením internetovej objednávky objednáva predmetný tovar a suhlasí so zaplatením zmluvnej pokuty, ak túto zásielku nepreberie.

Pozn: Upozorňujeme zákazníkov, aby nepodceňovali a nebrali súdne a exekútorské konania na ľahkú váhu a pokúšali sa im v čo najväčšej miere vyhnúť.

10. Reklamácia

10.1. V prípade vrátenia tovaru v zákonnej lehote 14 dní, alebo v prípade reklamácie, kupujúci postupuje nasledovne:

10.1.1. Tovar kupujúci zašle na poštovú adresu spoločnosti Herbana, s.r.o. balíkom, nie na dobierku. Do balíka vloží kópiu faktúry, ktorú obdržal spolu s tovarom, a stručnú žiadosť o vrátenie peňazí (v prípade vrátenia tovaru do 14 dní), alebo stručnú reklamáciu (v prípade reklamácie v záručnej lehote). Žiadosť by mala obsahovať číslo účtu, na ktorý si Kupujúci praje previesť peniaze, alebo adresu, na ktorú ich môžeme zaslať poštovou službou. Reklamácia by mala obsahovať aj stručný popis chyby a dôvod pre vrátenie tovaru.

10.2. Nežiadúce a vedľajšie účinky výrobkov nie sú dôvodom na reklamáciu.

11. Ochrana osobných údajov

11.1. Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci v prípade, že je fyzickou osobou, je povinný oznámiť predávajúcemu svoje meno a priezvisko, adresu trvalého bydliska vrátane PSČ, číslo telefónu a e-mailovú adresu.

11.2. Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci v prípade, že je právnickou osobou, je povinný oznámiť predávajúcemu svoje obchodné meno, adresu sídla vrátane PSČ, IČO, DIČ/IČ DPH číslo telefónu a e-mailovú adresu.

11.3. Kupujúci vyhlasuje, že súhlasí v zmysle ust. § 7 ods. 1 zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, aby predávajúci spracoval a uschovával jeho osobné údaje, najmä tie, ktoré sú uvedené vyššie a/alebo ktoré sú potrebné pri činnosti predávajúceho a spracovával ich vo všetkých svojich informačných systémoch. Kupujúci zároveň poskytuje predávajúcemu svoj súhlas s poskytnutím osobných údajov inej osobe a cezhraničným prenosom osobných údajov i do tretích krajín (akýchkoľvek krajín v rámci Európskej únii a krajín tzv. bezpečného prístavu). Predávajúci sa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi kupujúceho zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi SR. Kupujúci udeľuje predávajúcemu tento súhlas na dobu neurčitú. Súhlas so spracovaním osobných údajov môže kupujúci odvolať kedykoľvek formou emailu na info@gresik.sk. Súhlas zanikne v lehote 1 mesiaca od doručenia odvolania súhlasu kupujúcim predávajúcemu.

11.4. Kupujúci pri odoslaní objednávky vyjadruje osobitne aj svoj súhlas s tým, aby mu predávajúci zasielal formou e-mailov alebo SMS správy o činnosti, ponukách a akciách. Kupujúci môže kedykoľvek formou e-mailu odvolať tento separátny súhlas s tým, aby mu predávajúci zasielal správy o činnosti, ponukách a akciách predávajúceho bez toho, aby bol akýmkoľvek spôsobom ovplyvnená alebo zmarená možnosť uskutočniť uzavretie kúpnej zmluvy medzi predávajúcim a kupujúcim podľa týchto VOP. Súhlas zanikne v lehote 1 mesiaca od doručenia odvolania súhlasu kupujúcim predávajúcemu.

12. Záverečné ustanovenia

12.1. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto „VOP". Povinnosť písomného oznámenia zmeny v týchto všeobecných obchodných podmienkach je splnená umiestnením na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho.

12.2. Na vzťahy neupravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami sa vzťahujú príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka, Zákona, zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z.z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov a Zákona o ochrane spotrebiteľa pri zásielkovom predaji.

12.3. Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť voči kupujúcemu uzavretím kúpnej zmluvy.

12.4. Kupujúci zaslaním objednávky potvrdzuje, že si tieto všeobecné obchodné podmienky prečítal a v celom rozsahu s nimi súhlasí.

 

V Šamoríne 01.11.2015

 

ALTERNATÍVNE RIEŠENIE SPOROV

Nakupujúci – spotrebiteľ – má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu (e-mailom na info@gresik.sk) ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho spotrebiteľské práva. Ak predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS) podľa zákona 391/2015 Z.z. ARS subjektami sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa §3 zákona 391/2015 Z.z. Zoznam subjektov ARS je možné nájsť na stránke Ministerstva hospodárstva SR www.mhsr.sk. Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z.
Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm.
Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH.

Prihlásenie

Táto stránka používa cookies. Viac info